Начало
За нас
Новини
Галерия
Форум
Файлов център
Документи
Подкрепете ни
Връзки
За контакти

Документи

МОЛБА ЗА ЧЛЕНСТВО – doc формат


ДЕКЛАРАЦИЯ – doc форматЕтичен Кодекс на Асоциацията за изследване и развитие на гражданското общество  

Преамбюл

Ние, членовете на „Асоциацията за изследване и развитие на гражданското общество”, заявяваме, че сме доброволен съюз от независими професионалисти, обединени около идеята за изграждане на стабилно и функциониращо гражданско общество

            Нашата ефективност се базира на : взаимното уважение, професионализъм, а така също и на доверието между нас и тези, с които работим.
Целите, коита сме поставили пред себе си са :

1.Утвърждаване  и развитие на  ценностите на гражданското общество;
2.Защита свободата, достойнството, спокойствието и самочувствието на гражданите и на техните граждански права изграждането на ефективна публична администрация и на ефикасна и адекватна съдебна система, гарантиращи върховенството на закона;
3. Граждански контрол върху законосъобразността на действията на общинската и държавната администрация, народните представители и представителите на съдебната власт;
4. Осъщестяване на младежки дейности и младежка политика;
5.Подкрепяне на дейности и инициативи, спомагащи за развитието и добруването на България и българските граждани, както и на хората с българско самосъзнание извън страната;
6.Подпомагане на успешната Европейска интеграция на страната;

            За да изпълняваме ефективно тези свои цели, ние спазваме посочените в този Етичен кодекс морални ценности, като нравствен и професионален дълг както към самите себе си, така и към „Асоциацията за изследване и развитие на гражданското общество”, чиито членове сме.

            Етичният кодекс съдържа основни етични и морални норми, които служат като стандарт – модел на поведение за членовете на Асоциацията. Настоящият Етичен кодекс никога не може да се смята за окончателен и възможността за обсъждане и промени по него е открита постоянно. Промени по него се правят само с мнозинство от 2/3 от всички членове.

Принципи

Принципите, на които се осланяме в нашата работа са :

Чл.1. Деморатично управление
Действията ни ще бъдат подчинени на целите на организацията, в която доброволно участваме

Чл. 2. Коректност във взаимоотношенията
(1)Всички членове на Асоциацията за изследване и развитие на гражданското общество трябва да са честни в отношенията си с колегите
(2)Всички членове на трябва да информират колегите си за свои инициативи, действия, решения, а така също и за възникнали проблеми
(3) Отношенията ни ще бъдат открити, ще търсим и ще осъществяваме помежду си обратна връзка

Чл. 3. Прозрачност
(1) Информацията относно целите, средствата за постигането им, членството, дейността на организацията, както и финансирането й е публична и е достъпна за всеки
(2) Асоциацията за изследване и развитие на гражданското общество” комуникира директно, е не анонимно
(3) Асоциацията за изследване и развитие на гражданското общество”е формация, която е отворена за нови идеи и възможности, а така също и за сътрудничество с организации, изповядващи сходни цели

Чл.4. Законност

(1).При осъщeствяването на своите функции  членовете на сдружението, респективно на УС, са длъжни да действат в съответствие с Конституцията и законите на страната

Чл. 5. Финансиране
(1) Осигуряването на средства за дейността на Асоциацията за изследване и развитие на гражданското общество” става основно от членски внос, донори и програми, за което членовете на УС са длъжни да информират останалите
(2) Членовете на УС трябва да се противопоставят на дарения с неясен или съмнителен произход (лица, свързани с криминалния свят, терористични формирования, както и от такива, чиито цели са против интересите на България)

Чл.6. Отговорност и отчетност
(1) Членовете на УС на Асоциацията за изследване и развитие на гражданското общество”са длъжни да се отчитат пред учредителите, членовете и дарителите за всяко свое решение, действие и т.н.
(2) Един път годишно се изготвя доклад относно осъществените дейности и финансирането им
(3) Докладът се предоставя на всички желаещи учредители, членове, дарители

7.Дълг и личен интерес
(1)Членовете на Асоциацията за изследване и развитие на гражданското общество”, респективно на Управителния съвет, нямат право да използват положението си за получаване на специални привилегии, лични придобивки или избягване на последствията от свои или на другиго незаконни действия
(2)При възникване на конфликт на интереси се вземат незабавни мерки за тяхното елиминиране.

8.Толерантност
Недопустими са лични нападки

9.Контрол
(1) Спазването на нормите в този Етичен Кодекс се следи от всички членове на Асоциацията за изследване и развитие на гражданското общество”, всеки от които има следните права :
т.1. Да проучва и разследва оплаквания и да извършва проверка за нарушения на този кодекс
т.2. Ако се констатират нарушения по тези жалби и оплаквания :

  1. Предоставя се право на виновното лице да се защити
  2. Ако се установи, че е налице нарушение на Етичния кодекс, предлага се виновното лице да напусне организацията

Етичният кодекс е приет Септември 2006

Подписи

...................

©2010 Асоциация за изследване и развитие на гражданското общество. Всички права запазени.